Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5880 a7b2 390

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viaczescdowidzenia czescdowidzenia
2422 a631 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viamidaj midaj
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol viaautosennosc autosennosc
2526 3e05 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaautosennosc autosennosc
7914 798c 390
Reposted fromseverine severine viamidaj midaj
3223 bc48 390
Reposted fromblueinsane blueinsane viacupofcinamon cupofcinamon
8746 3e71 390
Reposted fromtwice twice viadezynwoltura dezynwoltura
3939 36b0 390
Reposted fromLauderdak Lauderdak viacupofcinamon cupofcinamon
0525 9f9e 390
Reposted frombackground background viagemmy gemmy
6144 35c5 390
Reposted fromink ink viagemmy gemmy
Paul Willoughby, Audrey Horne
Reposted fromcimcirymci cimcirymci viacupofcinamon cupofcinamon
7095 79ee 390
Nigdy nie żałuj pieniędzy wydanych na kwiaty lub książki.
— H. Jackson Brown
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viacupofcinamon cupofcinamon
7433 66ff 390
Reposted fromkrzysk krzysk viacupofcinamon cupofcinamon
3638 ba59 390
Reposted frompeper peper viagemmy gemmy
- Kochałam wtedy.
- Milczałaś wtedy. Gdybyś powiedziała choć jedno słowo, wszystko byłoby inaczej.
— Marek Hłasko
7034 4930 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viagemmy gemmy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl